Сургалтын төрлүүд

   Хувь хүний хөгжлийн "WINNING TEAM" сургалт
   Амжилтын төлөө-Зөв хүн байхад суралцахуй
   Үйлчилгээний ажилтны "SERVICE TEAM" сургалт
   Үйлчлэх сэтгэлгээнд суралцахуй             


   Борлуулалтын ажилтны "SALES TEAM" сургалт
   Борлуулах чадварт суралцахуй  Удирдах ажилтны "MANAGE the TEAM" сургалт
  Удирдан дагуулах урлагт суралцахуй


No comments:

Post a Comment